3/17/2017 3:25:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ II năm học 2016-2017 và Danh sách các lớp học phần hủy do ít sinh viên

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH xin thông báo "Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ II năm học 2016-2017" và “Danh sách các lớp học phần hủy do ít sinh viên”, chi tiết xin tải tại link sau:

 

 

  http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/KeHoach/TKB/2016-2017/HKSS/K2/TKB_ChinhThuc_HKSS_HK2_2016-2017.xls

 

 

  http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/KeHoach/TKB/2016-2017/HKSS/K2/DShuy_HKSS_HKII-2016-2017.xlsx

 

 

Các tin khác