4/25/2016 3:31:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Về chuyển giảng đường phục vụ tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 và thi chuẩn đầu ra tiếng anh A2 - Đợt 1 năm 2016

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 và kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh A2 - Đợt 1 năm 2016, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về điều chỉnh giảng đường các lớp học phần phục vụ các kế hoạch tổ chức thi như sau:

1.      Đối với các lơp hệ Đại học Chính quý:

STT

Tên lớp học phần

Thời gian học

Phòng học cũ

Phòng học mới

1

Hóa nước-2-15-3 (N01) (Trần Khánh Hòa)

Tiết 1,2,3 ngày 07/05/2016

329 A2

304-B5

2

Toán V (Xác suất thống kê)-2-15-5 (N01) (Lê Thị Minh Hải)

Tiết 4,5,6 ngày 07/05/2016

329 A2

304-B5

3

Hóa đại cương I-2-15-3 (N03) (Trần Thị Mai Hoa)

Tiết 1,2,3 ngày 07/05/2016

333-A2

306-B5

4

Hóa đại cương I-2-15-3 (N03) (Trần Thị Mai Hoa)

Tiết 1,2,3 ngày 08/05/2016

333-A2

306-B5

5

Nguyên lý thống kê-2-15-3 (N01) (Triệu Đình Phương)

Tiết 1,2,3 ngày 07/05/2016

419-A2

301-B5

6

Toán I (Giải tích một biến)-2-15-5 (N01) (Lê Thế Sắc)

Tiết 1,2,3 ngày 07/05/2016

425-A2

308-B5

7

Toán III (Đại số tuyến tính)-2-15-5 (N01) (Bùi Thị Huệ)

Tiết 1,2,3 ngày 07/05/2016

427-A2

310-B5

8

Phân tích môi trường-2-15-3 (N01) (Đinh Thị Lan Phương)

Tiết 4,5,6 ngày 07/05/2016

427-A2

310-B5

9

Toán IVa (Phương trình vi phân)-2-15-5 (N01) (Lê Thị Minh Hải)

Tiết 1,2,3 ngày 07/05/2016

429-A2

309-B5

10

Toán IVa (Phương trình vi phân)-2-15-5 (N02) (Bùi Thị Huệ)

Tiết 4,5,6 ngày 07/05/2016

429-A2

309-B5


2.      Đối với các lớp Cao học.

STT

Lớp quản lý

Phòng học cũ

Phòng học mới

7/5/2016

8/5/2016

14/5/2016

15/5/2016

1

23KTMT11

245-A3

224-A4

224-A4

224-A4

224-A4

2

23KHMT11

335-A3

426-A4

426-A4

332-A4

426-A4

3

23C11

337-A3

228-A4

228-A4

228-A4

228-A4

4

23Q11

339-A3

424-A4

424-A4

424-A4

424-A4

5

23KT11

341-A3

430-A4

430-A4

430-A4

430-A4

6

23QLXD12

345-A3

432-A4

432-A4

432-A4

432-A4

7

23QLXD11

347-A3

226-A4

330-A4

226-A4

226-A4


Phòng Đào tạo ĐH&SĐH đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 Nơi nhận:

- Các BM;

- P1;

- HVCH, SV;

- Lưu ĐH&SĐH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Khắc Thạc

Các tin khác