11/21/2016 5:04:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho K55 khối Kinh tế (K,QT,KT)

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho K55 khối Kinh tế (K,QT,KT), chi tiết xin xem tại link sau:

 http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/Upload/KeHoach/LichThi/2016-2017/L%E1%BB%8Bch%20Thi%20HKI_2016-2017cho%20K55K,QT,KT.xls

Các tin khác