5/23/2016 10:29:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  462 /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày  17 tháng 05 năm 2016THÔNG BÁO

Về điều chỉnh lịch thi Tiếng anh cấp B1 của khung Châu Âu chung

đợt 2 năm 2016

   Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 của Trường ban hành theo Thông báo số 1166/TB-ĐHTL ngày 25 tháng 11 năm 2015;

   Căn cứ thông báo số 363/TB- ĐHTL ngày 26 tháng 4 năm 2016 về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu đợt 2 năm 2016;

   Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến học viên cao học về điều chỉnh lịch thi Tiếng anh  cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 2 năm 2016 như sau:

Ngày thi cũ

Ngày thi mới

Thời gian thi

Hội trường thi

10/6/2016

29/7/2016

Từ 7h00 đến 17h00

Hội trường tầng 2 nhà K1

Trường Đại  học Thủy lợi thông báo đến học viên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Phòng Thanh tra

- TT Đào tạo QT;

- Các lớp cao học;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.         


KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)


GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

 

Các tin khác