5/12/2015 2:23:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 733/QĐ-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học

hệ vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-ĐHTL ngày 26/12/2013 về ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học hệ Vừa làm vừa học;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Kinh tế và quản lý, Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH,

QUYẾT ĐỊNH:

                Điều 1. Nay ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học hệ vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Thuỷ lợi (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo);

        Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2015 trở đi và thay thế Quyết định số 2264/QĐ-ĐHTL ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi. Khóa tuyển sinh năm 2013 (Lớp Thái Nguyên 3QLXD) được điều chỉnh kế hoạch đào tạo phù hợp theo thực tế (thực hiện theo phụ lục 2 kèm theo)

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý, Các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

   Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để bc);

- Các khoa, BM liên quan;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 GS.TS. Trịnh Minh Thụ 

 TẢI PHỤ LỤC TẠI ĐÂY.

Các tin khác