4/16/2015 8:43:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 518/QĐ-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ trình độ đại học

hệ vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo tín chỉ được ban hành kèm Quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Trung tâm Địa tin học, Ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH,

QUYẾT ĐỊNH:

                Điều 1. Ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa, bản đồ trình độ đại học hệ vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ (chi tiết tại phụ lục kèm theo);

        Điều 2. Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2015;  Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Giám đốc Trung tâm Địa tin học, Các Bộ môn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để bc);

- Các khoa, BM liên quan;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 Link download: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/CTDT/TaiChuc/2015/KTTDBD/QD-518-QD-DHTL-08-04-2015_VLVH-KTTDBD.xls

Các tin khác