3/24/2016 9:37:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  248   /TB-ĐHTL

 

Hà Nội, ngày 23  tháng 03 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI TIẾNG ANH THEO KHUNG B1 CHÂU ÂU ĐỢT 1 - NĂM 2016

1. Lịch thi: 25/03/2016

Thời gian

Nội dung công việc thực hiện

Địa điểm

07h00

 Tập huấn cán bộ coi thi

209 Nhà K1

07h30

Thi kỹ năng đọc, viết và nghe

Room 1, Room 2, Room 3, Room 4, Room 5- Nhà K1

10h15

Tập huấn cán bộ chấm thi nói

209 Nhà K1

10h30

Thi kỹ năng nói

Room 5- Nhà K1

2. Thời gian thi kỹ năng đọc, viết và nghe (105 phút):

TT

Các công việc thực hiện

Sáng

Hiệu lệnh

 

(trống/kẻng)

1

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh

7h30


2

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra, đối chiếu ảnh, thẻ dự thi và danh sách thí sinh

7h40

3 hồi

3

Cán bộ coi thi phổ biến kế hoạch và quy chế thi cho thí sinh

7h50


4

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

8h00

6 tiếng

5 

Bóc đề thi và phát đề thi đọc và viết cho thí sinh

8h10

1 hồi

6

Thí sinh bắt đầu làm bài thi đọc và viết

8h15

3 tiếng

7

Thí sinh nộp bài thi đọc và viết

9h45

3 hồi

8 

Bóc đề thi và phát đề thi nghe cho thí sinh

9h50

1 hồi

9

Thí sinh bắt đầu làm bài thi nghe

10h00

3 tiếng

10

Thí sinh nộp bài thi nghe

10h15

3 hồi

3. Thời gian thi kỹ năng nói: Mỗi thí sinh phỏng vấn 10 phút.

Thí sinh từ SBD 01 đến SBD 50 có mặt tại Room 3 lúc 10h30. Thí sinh từ SBD 51 đến SBD 158 có mặt tại Room 3 lúc 13h30.

Nơi nhận:    

- Hội đồng thi, phòng Thanh tra; 

- Thí sinh, TTĐTQT;

- Website trường;                                           

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

Các tin khác