8/24/2015 4:35:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Danh sách học viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2015

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH xin thông báo đến các học viên danh sách các học viên đủ và chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2015. Chi tiết học viên xem tại: https://dangky.tlu.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/HomeDetail.aspx?IDThongBao=1AF96AD99C714F0180CB03DBDAA4C484

 Đề nghị các học viên xem thông tin cá nhận của mình: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, .... Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (Phòng 134 - A4), điện thoại: 043 8524529 trước ngày 28/08/2015.

Các tin khác