2/4/2016 11:04:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 230/QĐ-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kinh tế

trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ khóa tuyển sinh năm 2012 (K54)

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo học chế tín chỉ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Kinh tế và Quản lý, Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH,

QUYẾT ĐỊNH:

                   Điều 1. Nay điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kinh tế trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Thuỷ lợi khóa tuyển sinh năm 2012 – khóa K54 (chi tiết tại phụ lục kèm theo);

          Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý, Các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

   Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để bc);

- Khoa K, BM liên quan;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 PHỤ LỤC CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY.