Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ

Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ

Quyết định Ban hành Quy định về học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thuỷ lợi

Quyết định Ban hành Quy định về học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thuỷ lợi

Quyết định về ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng, liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định này được thực hiện từ năm học 2015 – 2016 và thay thế Quyết định số 1070/QĐ-ĐHTL ngày 01/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

12