8/24/2016 9:25:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Số: 1656/QĐ-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về xét khen thưởng & kỷ luật sinh viên

trình độ Đại học, Liên thông & Cao đẳng hệ chính quy và Đại học hệ vừa làm vừa học

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

            Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi;

            Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đới với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

            Căn cứ Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng các khoa, trung tâm, Cơ sở 2,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về về xét khen thưởng và kỷ luật sinh viên đại học, liên thông, cao đẳng hệ chính quy và đại học hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thuỷ lợi”.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2016 – 2017 và thay thế cho Quyết định số 1346/QĐ-ĐHTL ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng trường đại học Thủy lợi.

            Điều 3. Các ông/bà Trưởng Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, các Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

-                - BGH (để b/c);

-                - Như điều 3;

-                - Website trường;

-                - Lưu VT, CTCT&QLSV

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

1. Quy định về xét khen thưởng và kỷ luật sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH Thủy lợi. Xem tại đây.
2. Báo cáo thành tích học tập của sinh viên. Xem tại đây 
3. Báo cáo thành tích tập thể lớp sinh viên. Xem tại đây 

 

Các tin khác