Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết của của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết của của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT - BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT - BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012

Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT Ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

12