8/19/2015 3:52:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số: 1369/QĐ-ĐHTL

                        Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và

cao đẳng, liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

            Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy Lợi;

           Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

           Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

           Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trưởng phòng Khảo thí & kiểm định chất lượng, Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này được thực hiện từ năm học 2015 – 2016 và thay thế Quyết định số 1070/QĐ-ĐHTL ngày 01/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 3. Trưởng các phòng: Đào tạo Đại học và Sau đại học, Khảo thí & kiểm định chất lượng, Công tác chính trị và quản lý sinh viên, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, P3, P4, P7.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS.  TRỊNH MINH THỤ

 
1. Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH Thủy lợi. Xem tại đây.

Các tin khác