4/22/2016 2:16:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Số:  785 /QĐ-ĐHTL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh

đối với sinh viên từ khoá 54 hệ đại học chính quy trở về sau
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

            Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ Lợi ban hành theo Quyết định số 1249/QĐ/BNN ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 849/TB-ĐHTL ngày 26/08/2013 về ban hành chuẩn chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trưởng phòng Công tác Chính trị và quản lý sinh viên, Trưởng bộ môn Tiếng Anh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định về miễn học, thi và công nhận điểm tổng kết học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo cho sinh viên từ K54 hệ đại học chính quy trở về sau có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế hoặc đạt kết quả thi chuẩn tiếng Anh A2 do Trường tổ chức như sau:

            1. Thời gian và học phần môn Tiếng Anh được công nhận điểm tương đương:

TT

Thời gian

nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

hoặc tham gia đợt thi chuẩn tiếng Anh A2 của trường

Công nhận tương đương

Đối tượng sinh viên

Môn Tiếng Anh

1

Tháng 9 đến tháng 12 hàng năm

Sinh viên

năm thứ nhất

HP1, HP2, HP3

Sinh viên

năm thứ hai

HP3

2

Tháng 01 đến tháng 4 hàng năm

Sinh viên

năm thứ nhất

HP2, HP3

3

Tháng 5 đến tháng 8 hàng năm

Sinh viên

năm thứ nhất

HP3

 

2. Điểm công nhận tương đương đối với sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: 

TT

Khung Châu Âu

Điểm đạt

A2

Điểm tiếng Anh tương đương

(thang điểm 10)

Ghi chú

1

TOEFT PBT (310-667)

≥ 400

10.0

Nhà trường chỉ công nhận chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (còn thời hạn sử dụng, tính đến ngày nộp cho Trường) do các cơ sở hoặc tổ chức sau cấp:

1. IIG Việt Nam (TOEFT PBT, TOEFT iBT, TOEIC)

2. British Council (IELTS, KET, PET)

3. IDP Việt Nam (IELTS)

4. Cambridge ESOL Việt Nam (KET, PET)

2

TOEFT iBT (0-120)

≥ 35

10.0

3

TOEIC (0-990)

≥ 350

10.0

4

IELTS (0-9.0)

≥ 3.5

10.0

5

Cambridge Tests

(0-100)

≥ 70 KET

≥ 45 PET

10.0

 

3. Điểm công nhận tương đương đối với sinh viên tham dự kỳ thi chuẩn Tiếng Anh A2 do trường Đại học Thuỷ lợi tổ chức:

Kết quả thi chuẩn Tiếng Anh A2

(Thang điểm 100)

Điểm tiếng Anh tương đương

(Thang điểm 10)

Đạt từ 70 điểm trở lên

Kết quả thi chuẩn tiếng Anh A2 / 10

 

4. Học phần môn học tiếng Anh có điểm được công nhận tương đương như trên sẽ được tính là học phần tích lũy trong chương trình đào tạo, không được tính xét học bổng khuyến khích học tập. Trong trường hợp sinh viên đăng ký học các học phần môn tiếng Anh thay thế cho các học phần tiếng Anh đã được công nhận tương đương trước đây, học phần môn học đó được coi là học lần đầu.

Điều 2. Những sinh viên đạt điều kiện quy định tại Điều 1 làm đơn đề nghị nộp về Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên để xem xét, giải quyết.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1499/QĐ-ĐHTL ngày 29/9/2014 ban hành quy định về công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh cho sinh viên từ khóa 54 hệ Đại học chính quy trở về sau đạt chuẩn Tiếng Anh đầu ra hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Trường Đại học Thủy Lợi.

            Điều 4. Trưởng các phòng: Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Đào tạo Đại học và Sau đại học, Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Trưởng các Khoa, Bộ môn Tiếng Anh, các đơn vị có liên quan và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 4;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH, CTCT&QLSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác