8/31/2015 5:00:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 1409 /QĐ-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thuỷ lợi

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

      Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi;

      Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điu của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định v miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

      Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Đào tạo ĐH & SĐH và Trưởng phòng Tài vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thuỷ lợi”.

Điều 2: Quyết định này được thực hiện từ năm học 2015 – 2016 và thay thế Quyết định số 1260/QĐ-ĐHTL ngày 15/7/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 3: Các ông/bà Trưởng Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Đào tạo ĐH & SĐH, Tài vụ, Trưởng các Khoa, Giám đốc Cơ sở 2, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

-                - BGH (để b/c);

-                - Như điều 3;

-                - Website Trường;

-                - Lưu VT, CTCT&QLSV, ĐT ĐH&SĐH,TV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)
 

GS.TS Trịnh Minh Thụ1. Quy định về học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thuỷ lợi. Xem
tại đây.

Các tin khác