8/24/2016 9:32:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

B NÔNG NGHIP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HC THY LI

 

S: 1225/ĐHTL-QĐ

 

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

Hà Ni, ngày 24 tháng 6  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về đào tạo môn học Giáo dục thể chất

đối với sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

của trường Đại học Thuỷ lợi

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

           Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007;

Căn cứ Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học;

           Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về đào tạo môn học  Giáo dục thể chất đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường đại học Thuỷ lợi”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2016 - 2017 và thay thế cho Quyết định số 1033/QĐ-ĐHTL ngày 18/6/2013 của Hiệu trưởng trường đại học Thủy lợi.

Điều 3: Các ông/bà Trưởng Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, các Khoa, Cơ sở 2, Bộ môn Giáo dục thể chất, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

-                - BGH (để b/c);

-                - Như điều 3;

-                - Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ


Quy định về đạo tạo môn học Giáo dục thể chất đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông, cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐH Thủy Lợi. Xem tại đây.


 

Các tin khác