10/30/2015 4:20:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số : 2053/QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị điều hòa, máy chiếu

tại các khu giảng đường Trường Đại học Thủy lợi.

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học Thủy lợi;

Căn cứ thực tế công tác đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị phục vụ đào tạo tại các khu giảng đường của Nhà trường;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản trị, Trưởng Phòng Quản lý Thiết bị và Đầu tư Trường Đại học Thủy lợi.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị điều hòa, máy chiếu tại các khu giảng đường Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các Phòng: Quản trị, Phòng Quản lý thiết bị và đầu tư, Phòng Hành chính tổng hợp; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

     - BGH;

     - Email dhtl, Trang web Trường;

     - Như điều 3;

     - Lưu: VT, Quản trị, TBĐT. Thanh tra.

K/T. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Trần Viết Ổn

 

Các tin khác