6/13/2014 3:39:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn

1. Phòng tiếp nhận hồ sơ

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Sáng từ 8h -11h ;                    

- Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3. Thời gian giải quyết

05 ngày  (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4. Đối tượng

Sinh viên Đại học chính quy đã đăng ký học cùng lúc 2 văn bằng nhưng không có nguyện vọng tiếp tục theo học chương tronhf thứ hai

5. Hồ sơ

Nộp Đơn xin thôi học chương trình thứ hai (đã khai đầy đủ các nội dung thông tin)

6. Mẫu đơn

Mẫu đơn tải tại đây

Các tin khác