3/21/2014 8:40:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn

1. Phòng tiếp nhận thủ tục

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

2. Thời gian tiếp nhận thủ tục

- Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30;                   

- Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3. Thời gian giải quyết

 05 ngày  (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4. Kế hoạch thực hiện

Đầu mỗi học kỳ, sau khi có kết quả xử l‎ý học vụ.

5. Đối tượng

Sinh viên Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông lên đại học hệ chính quy theo tín chỉ và Đại học hệ Vừa làm vừa học.

6. Hướng dẫn

Sinh viên nộp “Giấy xác nhận vay vốn” đã khai đầy đủ thông tin cho Lớp trưởng tổng hợp theo kế hoạch của Trường.

7. Mẫu đơn

Tải mẫu đơn tại đây

Các tin khác