6/13/2014 3:29:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn

1.Phòng tiếp nhận thủ tục

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

2.Thời gian tiếp nhận thủ tục

- Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30;                   

- Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3. Thời gian giải quyết

05 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4. Đối tượng

Sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy và đại học vừa làm vừa học

5. Kế hoạch thực hiện

Đầu mỗi học kỳ, sau khi có kết quả xử l‎ý học vụ

7. Mẫu đơn

Tải mẫu đơn xin xác nhận tại đây

 

Các tin khác