12/8/2016 10:42:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thực hiện nội dung Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công khai chất lượng đào tạo, Trường Đại học Thuỷ Lợi xin được báo cáo thông tin công khai chất lượng đào tạo năm 2015-2016 của Trường (theo các biểu đính kèm)