3/28/2017 3:52:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông báo triển khai kế hoạch học môn Bơi tại học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa K57, K57CTTT, K57LT tại Hà Nội

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HC THU LI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 283/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về triển khai kế hoạch học môn Bơi tại học kỳ II năm học 2016-2017

cho sinh viên các khóa K57, K57CTTT, K57LT tại Hà Nội

 

 
 

 


Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực của nhà trường, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo triển khai kế hoạch học môn Bơi tại học kỳ II năm học 2016-2017 (đợt học 5 học kỳ II năm học 2016-2017) cho sinh viên các khóa K57, K57CTTT, K57LT tại Hà Nội như sau:

1. Kế hoạch học và thi: Kế hoạch học tập và thi môn Bơi sẽ được tổ chức trong 2 giai đoạn (Sinh viên phải đăng ký học vào một trong hai giai đoạn nói trên) như sau:

   + Giai đoạn 1: từ 08/05/2017 đến 10/06/2017;

   + Giai đoạn 2: từ 17/07/2017 đến 19/08/2017.

2. Kế hoạch đăng ký nguyện vọng, đăng ký học, xét nguyện vọng

2.1. Đối với sinh viên K57, K57CTTT, K57LT

- Đăng ký học từ 9 giờ ngày 03/05/2017 đến hết ngày 05/05/2017;

2.2 Đối với sinh viên các khóa K56, K56CĐ, K56CTTT trở về trước

- Đăng ký nguyện vọng: Từ ngày 05/04/2017 đến hết ngày 07/04/2017;

- Xét nguyện vọng: ngày 25/04/2017;

- Thời gian điều chỉnh kết quả đăng ký học (hủy, đổi lớp học phần) cho những sinh viên đã đăng ký nguyện vọng: từ 9 giờ ngày 26/04/2016 đến hết ngày 27/04/2016;

- Thời gian đăng ký học (cho những sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng): ngày 28/04/2016;

3. Kế hoạch hủy học phần: Sinh viên nếu không có nguyện vọng học có thể hủy học phần tại tuần đầu các giai đoạn học, cụ thể như sau:

   + Giai đoạn 1: từ 08/05/2016 đến 12/05/2016;

   + Giai đoạn 2: từ 17/07/2016 đến 21/07/2016;

4. Lưu ý: Việc đăng ký nguyện vọng, đăng ký học, hủy học phần được thực hiện qua tài khoản đăng ký học của sinh viên.

 

Nơi nhận:

- BGH (Để bc);

- BM GDTC, Thư viện, TTTH;

- TT ĐTQT, P1;

- CVHT, SV;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

 

Các tin khác