8/25/2014 4:36:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Số: 748/KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết năm học 2013 - 2014 khối sinh viên

 


           

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Sinh viên đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, hoạt động xã hội… của bản thân trong năm học 2013 – 2014; từ đó phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại và đưa ra phương hướng hoạt động cho năm học 2014 – 2015.

2. Các lớp, các khoa, trung tâm, Cơ sở 2, Viện ĐT & KHƯD miền Trung và nhà trường đánh giá mọi hoạt động của đơn vị; đánh giá các biện pháp tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết chủ trương của cấp trên và của Nhà trường trong công tác đào tạo, công tác sinh viên.

3. Biểu dương và khen thưởng những sinh viên, những tập thể lớp sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác và tu dưỡng rèn luyện năm học 2013 – 2014.

II. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC TỔNG KẾT:

1. Đối với các lớp: Họp hội nghị toàn thể sinh viên trong lớp.

2. Đối với các Khoa, Trung tâm, CS2, Viện ĐT & KHƯD miền Trung: Tổ chức hội nghị toàn thể sinh viên hoặc hội nghị đại biểu sinh viên trong Khoa, CS2, Viện ĐT & KHƯD miền Trung.

3. Cấp trường: Tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014 khối sinh viên”.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT:

1. Kiểm điểm đánh giá năm học 2013 - 2014 và xây dựng chương trình hành động năm học 2014 - 2015 (Báo cáo chung và thảo luận) trên các mặt sau:

- Chính trị tư tưởng; Rèn luyện đạo đức tác phong; Chấp hành nội quy quy chế; Phòng chống các tệ nạn xã hội;

- Học tập: Thái độ học tập, chấp hành quy chế học tập, kết quả học tập. Đặc biệt cần phân tích nguyên nhân dẫn đến kết quả những môn thi đạt rất thấp và bàn phương hướng khắc phục;

- Công tác tổ chức lớp, sự phối hợp giữa lớp với Đoàn TN và HSV;

- Tổ chức cuộc sống trong ký túc xá, công tác ngoại trú, văn nghệ, thể thao...

2. Bình xét những cá nhân, tập thể xuất sắc đề nghị nhà trường khen thưởng (theo tiêu chuẩn).

            3. Bầu đại biểu SV đi dự Hội nghị cấp trường:

            - Đại biểu đương nhiên: Lớp trưởng các lớp, bí thư các chi đoàn, bí liên chi đoàn, uỷ viên BCH Đoàn trường là sinh viên, uỷ viên BCH HSV, bí thư chi bộ là SV, Đội trưởng Đội ANXK; Sinh viên đạt giải Olympic toàn quốc và sinh viên được nhà trường khen thưởng.

            - Đại biểu bầu: bầu theo tỷ lệ 1/20 (cứ 20 SV bầu 1 đại biểu, nếu còn dư lớn hơn 10 thì thêm một đại biểu) ngoài đại biểu đương nhiên có ở trên.           

IV. KHEN THƯỞNG SINH VIÊN VÀ TẬP THỂ LỚP SINH VIÊN:

- Khen thưởng toàn diện định kỳ cá nhân và tập thể lớp sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2013 - 2014: Thực hiện theo Quy định xét khen thưởng sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-ĐHTL ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi.

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Các lớp tổ chức tổng kết năm học trước ngày 25/9/2014 (BCS lớp chuẩn bị nội dung cụ thể và xin ý kiến GVCN lớp, Ban chủ nhiệm Khoa, lãnh đạo Trung tâm, CS2, Viện ĐT & KHƯD miền Trung trước khi họp). Sau đó nộp báo cáo tổng kết, danh sách khen thưởng và báo cáo thành tích của tập thể và từng sinh viên được đề nghị khen thưởng về cho khoa, trung tâm, CS2, Viện ĐT & KHƯD miền Trung trước 30/9/2014.

2. Các Khoa, trung tâm, CS2, Viện ĐT & KHƯD miền Trung tổng kết năm học 2013 - 2014 khối sinh viên từ 01/10 ¸ 15/10/2014 và gửi báo cáo, danh sách khen thưởng, báo cáo thành tích của SV, của lớp được đề nghi khen thưởng cho nhà trường (theo mẫu) qua phòng CTCT & QLSV trước 18/10/2014.

4. Tổ chức Hội nghị tổng kết cấp trường (dự kiến): Sáng thứ Bảy 01/11/2014.

Để tổng kết năm học 2013 – 2014 khối sinh viên đạt kết quả tốt, Ban Giám hiệu yêu cầu các lớp, Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2, Viện ĐT & KHƯD miền Trung thực hiện nghiêm túc nội dung trong thông báo này.

 

Nơi nhận                                                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

-Vụ CT HSSV-Bộ GD&ĐT (để b/c)                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- ĐU, BGH,HĐT (để b/c)

- CĐ, ĐTN, HSV;                                                                                                                                

- Các P, K, TT, CS2, Viện miền Trung;                                                                                            (Đã ký)

- Các lớp K52 ÷ K55;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.                                                                         PGS.TS Trịnh Minh Thụ
 
 
Mẫu 1. Danh sách đề nghị khen thưởng. Xem tại đây.
Mẫu 2: Báo cáo thành tích cá nhân sinh viên. Xem tại đây.
Mẫu 3. Báo cáo thành tích tập thể lớp sinh viên. Xem tại đây.

Các tin khác