1/23/2017 4:44:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2016-2017 tại cơ sở Hà Nội.

Link download: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/KeHoach/TKB/2016-2017/HKSS/K2/TB_DKH_HKSS_K2_2016-2017.doc

Trân trọng.

Các tin khác