6/16/2014 5:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HC THU LI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 515/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

về điều chỉnh thời gian hoạt động giảng dạy

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-ĐHTL ngày 01/08/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi về ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Nhà trường thông báo về điều chỉnh thời gian hoạt động giảng dạy trong ngày tại các cơ sở đào tạo của trường bắt đầu áp dụng từ năm học 2014-2015 như sau:

Buổi

Tiết

Thời gian hiện nay

Thời gian điều chỉnh

Buổi sáng

Tiết 1

07:00 - 07:50

07:00 - 07:50

Tiết 2

07:55 - 08:45

07:55 - 08:45

Tiết 3

08:55 - 09:45

08:50 - 09:40

Tiết 4

09:50 - 10:40

09:45 - 10:35

Tiết 5

10:50 - 11:40

10:40 - 11:30

Tiết 6

11:45 - 12:35

11:35 - 12:25

Buổi chiều

Tiết 7

12:45 - 13:35

12:55 - 13:45

Tiết 8

13:40 - 14:30

13:50 - 14:40

Tiết 9

14:40 - 15:30

14:45 - 15:35

Tiết 10

15:35 - 16:25

15:40 - 16:30

Tiết 11

16:35 - 17:25

16:35 - 17:25

Tiết 12

17:30 - 18:20

17:30 - 18:20

Buổi tối

Tiết 13

18:30 - 19:20

18:50 - 19:40

Tiết 14

19:25 - 20:15

19:45 - 20:35

Tiết 15

20:25 - 21:15

20:40 - 21:30

 

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT, BGH(để bc);

- Toàn trường;

- Lưu VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 

Các tin khác