10/15/2015 9:10:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                   

      Số:   1942/QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng  10  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2015

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định 1409/QĐ-ĐHTL ngày 24/8/2015 về việc Ban hành Quy định về học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ I năm học 2015 - 2016 cho 25 sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo (Danh sách kèm theo tại đây).

Điều 2. Sinh viên có tên trong danh sách được hưởng 04 tháng hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ I năm học 2015-2016 với mức 690.000đ/tháng/sinh viên.

Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng các khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV,

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác