10/15/2015 9:06:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                   

Số: 1945/QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                   Hà Nội, ngày 13 tháng 10  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên kỳ I năm học 2015-2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành Quyết định số 42 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 30/7/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi về việc Ban hành Quy định về học bổng và trợ cấp xã hội với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy Lợi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1./ Cấp trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2015-2016 cho 121 sinh viên theo mức 1(Danh sách 1 kèm theo Danh sách xem tại đây)

             2./ Cấp trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2015-2016 cho 10 sinh viên theo mức 2 (Danh sách 2 kèm theo Danh sách xem tại đây)

Điều 2. Sinh viên có tên tại danh sách 1 được hưởng trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2015-2016 theo mức 140.000 đồng/tháng/sinh viên (hưởng 6 tháng).

 Sinh viên có tên tại danh sách 2 được hưởng trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2015-2016 theo mức 100.000 đồng/tháng/sinh viên (hưởng 6 tháng).

Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng các khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV,

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác