10/15/2015 9:00:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                 

         Số: 1947/QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                     Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn giảm học phí cho sinh viên kỳ I năm học 2015 - 2016

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGD&ĐT-BTC - BLĐTBXH ngày 30/5/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị Định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định 1409/QĐ-ĐHTL ngày 24/8/2015 về việc Ban hành Quy định về học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1/. Nay miễn 100% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ I năm học 2015-2016 cho 503 sinh viên hệ chính quy (Danh sách 1 kèm theo Danh sách xem tại đây).

2./ Miễn giảm 50% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ I năm học 2015-2016 cho 42 sinh viên hệ chính quy (Danh sách 2 kèm theo Danh sách xem tại đây).

Điều 2. Nay cho 06 sinh viên hệ chính quy học theo Chương trình tiên tiến được miễn học phí bằng học phí chương trình đại học truyền thống các môn học lần đầu trong học kỳ I năm học 2015-2016 (Danh sách 3 kèm theo).

Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng các khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV,

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS. TRỊNH MINH THỤ

 

                                                                 

 

Các tin khác