12/14/2015 10:08:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi A2 đợt 4 năm 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 1235 /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về điều chỉnh tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (A2) đợt 4 năm 2015

áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Hà Nội
 

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2) đối với sinh viên đại học hệ chính quy đợt 4 năm 2015 tại Hà Nội như sau:

 1.) Đối tượng thi: Bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên khóa 55 (sinh viênK54, K56, 57 có thể đăng ký thi cùng nếu có nguyện vọng).

 2). Thời gian thi:

+ Thi kỹ năng thi đọc, viết, nghe: Cả ngày Thứ 7 - ngày 16/01/2016.

+ Thi kỹ năng nói: Chiều ngày 16/01/2016, và  ngày 17, 23, 24/01/2016,

3.) Kế hoạch đăng ký thi:

+ Nhà trường xếp lịch thi trực tiếp đối với toàn bộ sinh viên khóa 55. 

+ Sinh viên khóa 54, 56, 57 đăng ký nguyện vọng bổ sung qua mạng từ ngày 28/12/2015–31/12/2015 tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn. Sinh viên đã đăng ký nguyện vọng thi không được phép vắng thi.

+ Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi trong từng tài khoản cá nhân.

4.) Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/ 1 sinh viên.

 5.) Hình thức và quy trình thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, đọc, viết

   + Kỹ năng đọc, viết: 40 phút

   + Kỹ năng nghe: 10 phút

   + Kỹ năng nói: 5 – 7 phút

            Nhà trường đề nghị các Khoa nhắc nhở sinh viên theo đúng kế hoạch trên./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

-  ĐƯ, BGH, HĐT (để b/c);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-  Các P, K, TT, ĐTN, HSV;

-  Cố vấn học tập các lớp;

-  Sinh viên các khóa 54, 55, 56, 57;

-  Lưu: VT, ĐH&SĐH.

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

Các tin khác