2/13/2017 10:07:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TKB chính thức GD1 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo Thời khóa biểu chính thức giai đoạn 1 và danh sách các lớp học phần hủy do có ít sinh viên đăng ký học tại học kỳ II năm học 2016-2017 cho các khóa: K55, K56, K57, K57LT sau khi kết thúc thời gian hủy học phần theo quy định; chi tiết xin download tại link kèm theo.

 Link Thời khóa và Danh sách các lớp học phần hủy do ít sinh viên đăng ký:

http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/Upload/KeHoach/TKB/2016-2017/HKII/TKB_HKII_2016-2017.rar

Các tin khác