11/11/2016 8:09:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TKB chính thức GD2 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017.

Link Thời khóa và Danh sách các lớp học phần hủy do ít sinh viên đăng ký: 

http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/Upload/KeHoach/TKB/2016-2017/HK1/TKB_ChinhThuc/TKB_GD2_HK1_2016-2017.rar

 

Các tin khác