9/28/2016 10:33:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 (K55, K56, K57, K56CĐ, K57LT).
Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 (K55, K56, K57, K56CĐ, K57LT).
 
Link download:
http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/Upload/KeHoach/TKB/2016-2017/HK1/TKB_ChinhThuc/TKB_GD1_HK1_2016-2017.rar 

Các tin khác