1/10/2017 9:05:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HC THU LI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 20/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

  Về điều chỉnh kế hoạch học tập, đăng ký học cho sinh viên K58 tại học kỳ II

năm học 2016-2017 tại cơ sở Hưng Yên

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy của nhà trường;

Căn cứ Thông báo số 1272/TB-ĐHTL ngày 22/11/2016 về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa;

Căn cứ Kế hoạch số 1369/KH-ĐHTL ngày 19/12/2016 về Tổ chức cho sinh viên đi học tại cơ sở Hưng Yên;

Nhà trường thông báo về điều chỉnh kế hoạch học tập, thời gian đăng ký học cho sinh viên K58 học kỳ II năm học 2016-2017 tại cơ sở Hưng Yên cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

I

Kế hoạch học và thi

 

 

1

Giai đoạn 1a


Đã và đang tổ chức tại Hà Nội

1.1

Thời gian học (học môn Pháp luật đại cương)

03 tuần từ 26/12/2016 đến 15/01/2017


1.2

Thời gian thi

Thứ Ba ngày 17/01/2017


2

Giai đoạn 1b


Tổ chức tại cơ sở Hưng Yên

2.1 

Thời gian học

08 tuần từ 13/02/2017 đến 09/04/2017


2.2

Thời gian thi

02 tuần từ 10/04/2017 đến 23/04/2017


3

Giai đoạn 2


Tổ chức tại cơ sở Hưng Yên

3.1

Thời gian học

08 tuần từ 24/04/2017 đến 18/06/2017


3.2

Thời gian thi

02 tuần từ 19/06/2017 đến 02/07/2017


II

Các ngày nghỉ lễ (Kế hoạch học bù sẽ được sắp xếp chi tiết tại Thời khóa biểu)


Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ

1

Tết Nguyên đán Đinh Dậu

03 tuần từ 18/01/2017 đến 05/02/2017


2

Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ Năm ngày 06/04/2017 (tức ngày 10/03 Âm lịch)

Nghỉ cả thứ Sáu ngày 07/04/2017

3

Giải phóng miền Nam

Chủ nhật ngày 30/04/2017

Nghỉ bù vào thứ Ba ngày 02/05/2017

4

Quốc tế lao động

Thứ Hai ngày 01/05/2017


III

Kế hoạch đăng ký học và hủy học phần

 1

Thời gian đăng ký học

Từ 14h00 ngày 12/01/2017 đến 15/01/2017


2

Thời gian hủy học phần2.1

Giai đoạn 1b và các môn học cả kỳ (nếu có)

Từ 9h00 ngày 13/02/2017 đến 17/02/2017


2.2

Giai đoạn 2

Từ 9h00 ngày 24/04/2017 đến 28/04/2017


* Lưu ý:

- Phòng máy hỗ trợ sinh viên đăng ký: phòng Multimedia (Thư viện). Thời gian hỗ trợ phụ thuộc vào kế hoạch làm việc của Thư viện.

- Cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng, nhiệm vụ;

- Trung tâm tin học cử cán bộ trực kỹ thuật hạ tầng mạng trong thời gian sinh viên đăng ký.

- Sinh viên theo dõi và thực hiện Kế hoạch số 1369/KH-ĐHTL ngày 19/12/2016 về Tổ chức cho sinh viên đi học tại cơ sở Hưng Yên.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- P3, P7, Các Khoa;

- Thư viện, TTTH;

- Sinh viên;

- Lưu VT, ĐH&SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

(Đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh

 

Các tin khác