11/30/2016 4:12:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HC THU LI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1272/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng

học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa

 

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy của nhà trường;

Nhà trường thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

I

Kế hoạch học, thi

 

 

A

Đối với sinh viên các khóa K55 khối kỹ thuật, K56, K56CD, K57, K57LT

 

 

1

Giai đoạn 1

 

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán

1.1

Thời gian học

08 tuần từ 06/02/2017 – 02/04/2017

1.2

Thời gian thi

02 tuần từ 03/04/2017 – 16/04/2017

 

2

Giai đoạn 2

 

 

2.1

Thời gian học

08 tuần từ 17/04/2017 – 11/06/2017

 

2.2

Thời gian thi

02 tuần từ 12/06/2017 – 25/06/2017

 

B

Đối với sinh viên khóa K58

 

 

1

Giai đoạn 1a

 

Tổ chức tại Hà Nội

1.1

Thời gian học (học môn Pháp luật đại cương)

03 tuần từ 26/12/2016 – 15/01/2017

 

1.2

Thời gian thi

Thứ Ba ngày 17/01/2017

 

2

Giai đoạn 1b

 

Tổ chức tại Hưng Yên

2.1

Thời gian học

08 tuần từ 06/02/2017 – 02/04/2017

 

2.2

Thời gian thi

02 tuần từ 03/04/2017 – 16/04/2017

 

3

Giai đoạn 2

 

Tổ chức tại Hưng Yên

3.1

Thời gian học

08 tuần từ 17/04/2017 – 11/06/2017

 

3.2

Thời gian thi

02 tuần từ 12/06/2017 – 25/06/2017

 

II

Các ngày nghỉ lễ, tết (Kế hoạch học bù sẽ được sắp xếp chi tiết tại Thời khóa biểu)

 

Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ

1

Tết Nguyên đán Đinh Dậu

03 tuần 18/01/2017 - 05/02/2017

 

2

Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ Năm ngày 06/04/2017 (tức 10/3 Âm lịch)

Nghỉ cả ngày Thứ Sáu 07/04/2017

3

Giải phòng Miền Nam

Chủ nhật ngày 30/04/2017

Nghỉ bù vào Thứ 3 ngày 02/05/2017

4

Quốc tế lao động

Thứ Hai ngày 01/05/2017

 

III

Kế hoạch đăng ký nguyện vọng

Từ ngày 05/12/2016 đến 10/12/2016

Là căn cứ để sinh viên được xét vào các lớp học phần được tổ chức

III

Kế hoạch đăng ký học, xét nguyện vọng

 

1

Thời gian đăng ký học

 

 

1.1

Đối với K55

Từ 10h ngày 26/12/2016 – 29/12/2016

 

1.2

Đối với K56, K56CD

Từ 9h ngày 27/12/2016 – 30/12/2016

 

1.3

Đối với K57, K57LT

Từ 9h ngày 28/12/2016 – 30/12/2016

 

1.4

Đối với K58

Sẽ thông báo chi tiết sau


2

Thời gian xét nguyện vọng

2.1

Đối với môn Pháp luật đại cương học cùng K58

Ngày 21/12/2016

Bắt đầu học ngày 26/12/2016

2.2

Đối với các môn học cùng các khóa khác

Từ ngày 04/01/2017 đến 07/01/2017

 

3

Thời gian điều chỉnh thời khóa biểu sau khi xét nguyện vọng

 

Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học

3.1

Đối với môn Pháp luật đại cương học cùng K58

Từ 9h ngày 22/12/2016 – 23/12/2016

 

3.2

Đối với các môn học cùng các khóa khác

 

3.2.1

Với sinh viên đã đăng ký nguyện vọng

Từ 10h ngày 09/01/2017 – 11/01/2017

 

3.2.2

Với sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng

Từ 9h ngày 10/01/2017 – 11/01/2017

 

IV

Thời gian rút học phần các môn học

 

Chỉ rút học phần, không đăng ký học

1

Đối với môn Pháp luật đại cương học cùng K58

Từ 9h ngày 26/12/2016 – 27/12/2016

 

2

Giai đoạn 1 và các môn học cả học kỳ (nếu có)

Từ 9h ngày 06/02/2017 – 09/02/2017

 

2

Giai đoạn 2

Từ 9h ngày 17/04/2017 – 20/04/2017

 

* Lưu ý:

Phòng máy hỗ trợ sinh viên đăng ký: phòng Multimedia (Thư viện). Thời gian hỗ trợ sinh viên đăng ký học tùy thuộc vào kế hoạch làm việc của Thư viện;

- Cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng, nhiệm vụ;

- TTTH  cử cán bộ trực kỹ thuật hạ tầng mạng trong thời gian sinh viên đăng ký.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- P7, Các Khoa;

- Sinh viên các khóa;

- Lưu VT, ĐH&SĐH;

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký) 

TS. Nguyễn Văn Thìn

 

Các tin khác