9/6/2016 10:48:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số: 904 /KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 
KẾ HOẠCH

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên toàn trường

học kỳ 2 (2015-2016)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, xét tình hình và điều kiện thực tế, Nhà trường  hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trong toàn trường học kỳ 2 (2015 – 2016) và cả năm học 2015-2016 như sau:

1. Văn bản áp dụng:

 Quyết định số 1342/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 8 năm 2013 của trường Đại học Thủy Lợi ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông lên đại học hệ chính quy học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy Lợi;

2. Kế hoạch thực hiện:

TT

Nội dung

Kế hoạch thực hiện

Tại Hà Nội

Tại Cơ sở 2

 

1

Cá nhân từng sinh viên tự  đánh giá (theo mẫu M1)

05/9 ¸ 18/9/2016

05/9 ¸ 09/9/2016

2

Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Giáo viên chủ nhiệm họp xét Mẫu biên bản

19/9 ¸ 25/9/2016

12/9 ¸ 16/9/2016

3

Ban Chủ nhiệm khoa, Trung tâm, Cơ sở 2  họp xét (Biên bản hội đồng )

26/9 ¸ 28/9/2016

19/9 ¸ 21/9/2016

4

Ban Chủ nhiệm khoa, Trung tâm, Cơ sở 2, tổng hợp kết quả gửi về Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên

Trước 30/9/2016

Trước 23/9/2016

3. Yêu cầu:

- Dữ liệu Đánh giá kết quả rèn luyện nhập vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size:13.

- Biên bản họp Hội đồng khoa Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên và danh sách sinh viên được công nhận kết quả rèn luyện các Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2 gửi về phòng Công tác chính trị & QLSV (bằng công văn & gửi File theo địa chỉ Email: thuyp72002@tlu.edu.vn)

- Đề nghị các Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2 và sinh viên các lớp thực hiện đúng theo kế hoạch trên.

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH (để b/c);

- Các khoa, Cơ sở 2, Trung tâm

- Các lớp trong toàn trường

- Trang Web trường;

- Lưu  VT, CTCT&QLSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ &

QUẢN LÝ SINH VIÊN

(Đã ký)

  

ThS. Đặng Hương Giang

 

 

Các tin khác