12/22/2015 4:23:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

      

   Số: 1266 /KH-ĐHTL

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                

                        Hà nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên toàn trường

học kỳ 1 (2015-2016)

 

 


Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Nhà trường  hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trong toàn trường học kỳ 1 (2015 – 2016) như sau:

I. Quy trình đánh giá

TT

Nội dung

Kế hoạch thực hiện

Khóa 57

K56 trở về trước &K57 Chương trình tiên tiến, K57 Cơ sở 2

1

Cá nhân từng sinh viên tự  đánh giá (theo mẫu M1)

22/01 ¸  06/01/2016

22/2 ¸  25/2/2016

2

Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Giáo viên chủ nhiệm họp xét

Trước 08/01/2016

26/2 ¸ 04/3/2016

3

Các khoa, TT Đào tạo quốc tếCơ sở 2, Viện đào tạo và khoa học ứng dụng miền Trung họp xét và tổng hợp kết quả (theo mẫu M2, M3) và gửi về phòng Công tác chính trị & QLSV

Trước ngày 15/01/2016

Trước ngày 08/3/2016

 

Để có kết quả điểm rèn luyện của sinh viên phục vụ cho việc xét học bổng học kỳ 1(2015-2016), Nhà trường đề nghị sinh viên, các lớp, các Khoa, Trung tâm Đào tạo quốc tế, TT Địa tin học, Cơ sở 2  thực hiện đúng kế hoạch đã đưa ra.

II. Một số lưu ý:

1. Tất cả các biểu mẫu và kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị các khoa, Trung tâm Đào tạo quốc tế, TT Địa tin học, Cơ sở 2, và các lớp trong toàn trường lấy trên trang Web của trường tại đây

2. Đề nghị các khoa, Trung tâm Đào tạo quốc tế,  TT Địa tin học, Cơ sở 2.

- Nhận mẫu đánh giá kết quả rèn luyện (bằng File và bằng văn bản) tại Phòng Công tác chính trị & QLSV hoặc qua hộp thư điện tử, trên trang Web của trường.

- Nhập dữ liệu vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size: 13.

- Chuyển bản tổng hợp đánh giá kết quả  rèn luyện về phòng Công tác chính trị & QLSV (bằng công văn & gửi File theo địa chỉ Email: thuyp72002@tlu.edu.vn)

 

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH (để b/c);

- Các khoa, TT ĐTQT, TT ĐTH, Cơ sở 2,

- Các lớp trong toàn trường

- Trang Web trường;

- Lưu  VT, CTCT&QLSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ &

QUẢN LÝ SINH VIÊN

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Đặng Hương Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác