1/6/2017 9:15:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   07/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2)

 

đợt 1 năm 2017 tại Hà Nội
 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 1 năm 2017 tại Hà Nội như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 54 trở về sau hệ đại học chính quy.

2. Thời gian thi: ngày 05, 06/03/2017

3. Kế hoạch đăng ký thi:

+ Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn.

+ Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 20/02/2017 - 23/02/2017.

+ Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi vào tài khoản cá nhân. Sinh viên đã đăng ký nguyện vọng thi không được phép vắng thi.

4. Hình thức thi.

  -  Hình thức thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, đọc, viết

 - Quy trình thi:

   + Kỹ năng đọc, viết: 40 phút

   + Kỹ năng nghe: 15 phút

   + Kỹ năng nói: 7 – 10 phút

5. Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/ 1 sinh viên

6. Tài liệu ôn tập đã được công bố tại địa chỉ: http://daotao.tlu.edu.vn/

Nhà trường đề nghị các Khoa nhắc nhở sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên./.

 

 

 Nơi nhận:

-  ĐƯ, BGH, HĐT (để b/c);

-  Các P, K, TT, ĐTN, HSV;

-  Cố vấn học tập các lớp;

-  Sinh viên các khóa 54, 55, 56, 57, 58;

-  Lưu: VT, ĐH&SĐH.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 
 

Các tin khác