12/3/2015 9:21:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

        BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT        

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1194 /TB-ĐHTL

 

Hà Nội, ngày 30  tháng 11 năm 2015


 


THÔNG BÁO

Lịch thi Tiếng anh theo khung B1 Châu Âu đợt 4- Năm 2015

1. Lịch thi: 04/12/2015

Thời gian

Nội dung công việc thực hiện

Địa điểm

07h00

Tập huấn cán bộ coi thi

Phòng 209 - Nhà K1

07h30

Thi kỹ năng đọc, viết và nghe

Room 1, Room 2, Room 3, Room 4, Room 5- Nhà K1

10h30

Tập huấn cán bộ chấm thi kỹ năng nói

Room 1- Nhà K1

10h45

Thi kỹ năng nói

Room 3, Room 5- Nhà K1

2. Thời gian thi kỹ năng đọc, viết và nghe (105 phút):

TT

Các công việc thực hiện

Sáng

Hiệu lệnh

(trống/kẻng)

1

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh

7h30

 

2

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra, đối chiếu ảnh, thẻ dự thi và danh sách thí sinh

7h40

3 hồi

3

Cán bộ coi thi phổ biến kế hoạch và quy chế thi cho thí sinh

7h50

4

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

8h00

6 tiếng

5

Bóc đề thi và phát đề thi đọc và viết cho thí sinh

8h10

1 hồi

6

Thí sinh bắt đầu làm bài thi đọc và viết

8h15

3 tiếng

7

Thí sinh nộp bài thi đọc và viết

9h45

3 hồi

8

Bóc đề thi và phát đề thi nghe cho thí sinh

9h50

1 hồi

9

Thí sinh bắt đầu làm bài thi nghe

10h00

3 tiếng

10

Thí sinh nộp bài thi nghe

10h15

3 hồi

3. Thời gian thi kỹ năng nói: Mỗi thí sinh phỏng vấn 10 phút.

Nơi nhận:    

- Hội đồng thi, phòng Thanh tra;                                                                                

- Thí sinh, TTĐTQT;

- Website trường;                                                         

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 


 

Các tin khác