3/17/2014 10:08:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2264/QĐ-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

  

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học

hệ vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-ĐHTL ngày 02/10/2013 về ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học hệ Vừa làm vừa học;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Kinh tế và quản lý, Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH,

QUYẾT ĐỊNH:

                   Điều 1. Nay ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học hệ vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi (chi tiết tại phụ lục kèm theo);

          Điều 2. Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2013 và thay thế chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng hệ Vừa làm vừa học được ban hành kèm Quyết định số 1740/QĐ-ĐHTL ngày 02/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi;

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý, Các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

   Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để bc);

- Các khoa, BM liên quan;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

 Link download: http://daotao.wru.edu.vn/ftp/P3/CTDT/2013/QD_2264-QD-DHTL_26-12-2013_VLVH_QLXD.rar

Các tin khác