3/17/2014 10:03:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 452/QĐ-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 QUYẾT ĐỊNH

Về Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học

hình thức vừa làm vừa học (VLVH)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

            Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 5934/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ Đại học, cao đẳng theo thông tư 14/2010/TT-BGDĐT;

Căn cứ Công văn số 553/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngành đào tạo chưa có trong danh mục;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-ĐHTL ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Hiệu trưởng về Ban hành chương trình đào tạo hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo);

Căn cứ kết kết quả của cuộc học Hội đồng Khoa học và đào tạo nhà trường ngày 19/05/2011;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo các khoa: Công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kinh tế và Quản lý; Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

 QUYẾT ĐỊNH:

                            Điều 1. Nay ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học hình thức Vừa làm vừa học cho 4 ngành (có danh sách kèm theo) được giảng dạy tại Trường Đại học Thuỷ lợi.

          Điều 2. Chương trình này được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2011.

          Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng các khoa, Giám đốc Cơ sở II, Các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

   Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để bc);

- Bộ NN&PTNT (để bc);

- ĐU, BGH, HĐT, Các khoa, BM, CS2, TTĐH2;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

GS.TS Nguyễn Quang Kim

 Link download: http://daotao.wru.edu.vn/ftp/P3/CTDT/TaiChuc/QD_452_24-05-2011_CTDT_VLVH.rar

Các tin khác