10/18/2016 9:56:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Quyết định xử lý học vụ kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ ĐH chính quy khoa 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 và 57: xem tại đây
 
Danh sách sinh viên  thuộc diện xử lý học vụ: chi tiết xem tại đây:
 Kết quả xử lý học vụ
 
 

Các tin khác