3/22/2016 4:13:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 


     Số:    467      /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

         Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý học vụ kỳ I năm học 2015 - 2016

cho sinh viên các khóa của chương trình tiên tiến trình độ Đại học hệ chính quy.

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/08/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-ĐHTL ngày 26/8/2015 về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiến tiến trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Thủy lợi;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Giám đốc trung tâm đào tạo quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. 1/ Cảnh báo học tập mức 1 đối với 38 sinh viên các khóa của chương trình tiên tiến trình độ đại học  hệ chính quy có kết quả học tập yếu trong học kỳ I năm học 2015 – 2016.

                        2/ Cảnh báo học tập mức 2 đối với 10 sinh viên các khóa của chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy có kết quả học tập yếu trong 2 học kỳ liên tiếp (học kỳ I năm học 2015 – 2016 và kỳ trước liền kề).

                        3/ Cảnh báo học tập mức 3 đối với 03 sinh viên các khóa của chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy có kết quả học tập yếu trong 3 học kỳ liên tiếp (học kỳ I năm học 2015 – 2016 và 2 kỳ trước liền kề).

                        4/ Buộc thôi học từ đầu học kỳ II năm học 2015 - 2016 đối với 16 sinh viên các khóa của chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy do có kết quả học tập kém ở học kỳ I năm học 2015 -2016  

            (Danh sách kèm theo Danh sách xem tại đây)

            Điều 2.  1/ Những sinh viên bị cảnh báo học tập mức 1, 2,3 nếu cải thiện được kết quả học tập sẽ được hạ mức cảnh báo học tập ở kỳ II năm học 2015 -2016; nếu không sẽ bị tăng mức cảnh báo học tập ở học kỳ II năm học 2015 – 2016.

                          2/ Những sinh viên trình độ đại học hệ chính quy bị buộc thôi học phải thanh toán các khoản nợ với Nhà trường (nếu có) đến hết học kỳ I năm học 2015-2016.

            Điều 3. Trưởng các phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Đào tạo Đại học và Sau đại học, Khảo thí và Kiểm định chất lượng,  Giám đốc trung tâm đào tạo quốc tế, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.n

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

 

Các tin khác