10/18/2016 9:42:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Quyết định số  2061/QĐ-ĐHTL, ngày 29/09/2016 về việc hạ mức xử lý học vụ kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên khóa 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 trình độ Đại học hệ chính quy (xem tại đây) 
 
Danh sách sinh viên được hạ mức xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016, xem chi tiết tại đây:
 
 

Các tin khác