3/22/2016 4:05:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 


     Số: 456 /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

         Hà nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý học vụ học kỳ I năm học 2015 - 2016

cho sinh viên khóa 57 trình độ Đại học hệ chính quy tại Cơ sở 2

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/08/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng & liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Giám đốc Cơ sở 2,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. 1.1./ Cảnh báo học tập mức 1 đối với 345 sinh viên khóa 57 trình độ đại học hệ chính quy tại Cơ sở 2 có kết quả học tập yếu trong học kỳ I năm học 2015 – 2016.

                        1.2./ Buộc thôi học từ đầu học kỳ II năm học 2015-2016 đối với 08 sinh viên khóa 57 trình độ đại học hệ chính quy tại Cơ sở 2 do không đăng ký học trong học kỳ I năm học 2015 – 2016.

                        (Danh sách kèm theo Danh sách xem tại đây)

            Điều 2.  2.1./ Những sinh viên bị cảnh báo học tập mức 1 nếu cải thiện được kết quả học tập sẽ được hạ mức cảnh báo học tập ở kỳ II năm học 2015 -2016; nếu không sẽ bị tăng mức cảnh báo học tập ở học kỳ II năm học 2015 – 2016.

                        2.2./ Sinh viên trình độ đại học hệ chính quy bị buộc thôi học phải thanh toán các khoản nợ với Nhà trường (nếu có) đến hết học kỳ I năm học 2015-2016.

            Điều 3. Trưởng các phòng: Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Giám đốc Cơ sở 2, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.

 

 K/T HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác