3/14/2014 4:48:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
1. Làm thẻ lần đầu.2. Làm lại thẻ....

1. LÀM THẺ LẦN ĐẦU.

-Nộp đơn đăng ký cấp thẻ, 1 bản photo chứng minh nhân dân và 1 ảnh 4x6 ( mới chụp trong vòng 3 tháng và có trang phục nghiêm túc)

- Thời gian trả thẻ sau 30 ngày.

2. LÀM LẠI THẺ.

 2.1. LÀM LẠI THẺ DO THÔNG TIN TRÊN THẺ IN SAI, HỎNG (lỗi in ấn):

- Nộp lại thẻ bị lỗi và đơn đăng ký cấp thẻ

- Thời gian trả thẻ sau 15 ngày

2.2. LÀM LẠI THẺ DO THẺ BỊ GÃY, HOẶC DO BẢO QUẢN KÉM:

- Nộp lại thẻ hỏng và đơn đăng ký cấp thẻ.

- Thời gian trả thẻ sao 30 ngày

2.3. LÀM LẠI THẺ DO ĐƯỢC TRỞ LẠI HỌC CÙNG KHOÁ SAU:

- Nộp lại thẻ cũ và đơn đăng ký cấp thẻ

- Thời gian trả thẻ sau 30 ngày

2.4. LÀM LẠI DO MẤT THẺ

- Nộp đơn đăng ký cấp thẻ.

- Thời gian trả thẻ sau 45 ngày

 
Đơn đăng ký cấp thẻ: Download tại đây

 

Các tin khác