3/13/2014 5:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
hủ tục cấp bằng TN dành cho SV làm theo lớp, cựu SV chưa nhận bằng, cấp bằng TN bản sao....

1. Cấp bằng tốt nghiệp theo lớp.

-  Cuối khoá học nhà trường tổ chức cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo lớp (có thông báo cụ thể vào cuối mỗi khoá học).

-   Thời gian trả bằng: tại lễ tốt nghiệp

2. Cấp bằng tốt nghiệp không theo lớp.

2.1.  Cấp bằng tốt nghiệp (bản chính).

Nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp; 01bản photo chứng minh thư nhân dân (có bản chính để đối chiếu); và lệ phí.

Thời gian trả bằng: sau 10 ngày

2.2. Cấp bằng tốt nghiệp  (bản sao).

- Nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp; 01 bản photo chứng minh thư nhân dân (có bản chính đối chiếu)và lệ phí, photo công chứng bản gốc bằng tốt nghiệp(nếu có)

(Thời gian trả bằng: sau 05 ngày)


* Download file: Tải mẫu tại đây

Các tin khác