3/11/2014 11:21:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Sinh viên nộp đơn xin trở lại trường học tiếp trước khi bắt đầu kỳ học 2 tuần ...

-          Xuất trình quyết định dừng học của Nhà trường

-          Đơn xin trở lại trường có xác nhận của địa phương, khoa chủ quản, xác nhận của y tế trường( Nếu sinh viên trở lại trường do học lực yếu phải có xác nhận của Khoa chủ quản đã trả nợ được các môn học còn thiếu và có đủ điều kiện trở lại trường tiếp tục học tập.

-          Sinh viên bị kỷ luật hết thời hạn về địa phương, làm đơn xin trở lại trường có xác nhận của địa phương, khoa chủ quản và có ý kiến của Ban quản lý Kí túc xá (nếu vi phạm nội quy KTX), xác nhận của y tế trường.

-          Sinh viên nộp đơn xin trở lại trường học tiếp trước khi bắt đầu kỳ học 2 tuần tại Bộ phận Tư vấn sinh viên Phòng công tác chính trị và Quản lý sinh viên - Nhà Hành chính A1. Giải quyết và trả kết quả cho sinh viên sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

Download file

Dành cho sinh viên Hệ vừa làm vừa học: Tải mẫu tại đây

Các tin khác