8/26/2016 9:07:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

 

Số: 1684/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến

trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Thủy lợi

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

            Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy Lợi;

           Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

           Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này quy định về tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2016 - 2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 1410/QĐ-ĐHTL ngày 26/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 3. Trưởng Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trưởng phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, ĐT, CTCT&QLSV, TTĐTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Trịnh Minh Thụ

Quy định tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến trình độ Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Thủy lợi: Xem tại đây. 

Các tin khác