11/3/2016 11:10:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
1. Giao đề tài tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn cho sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy học theo tín chỉ  học kỳ 1 (2016 - 2017) tại Cơ sở 2 (Danh sách kèm theo tại đây)
                               
2. Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp:
- Đối với SV làm tại Cơ sở 2: 14 tuần, từ ... đến ....
- Đối với SV làm tại Hà Nội: 14 tuần, từ 26/9/2016 đến 30/12/2016. 
Trong thời gian trên sinh viên chịu sự quản lý về mọi mặt của Nhà trường và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
3. Sinh viên chưa hoàn thành các học phần Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, chưa đạt chuẩn tiếng anh trình độ A2 theo tiêu chuẩn châu Âu, phải đi học và đi thi khi đủ điều kiện được cấp các Chứng chỉ GDQP, GDTC, đạt chuẩn tiếng anh A2 mới đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Nếu trong thời gian cho phép không đủ điều kiện cấp các Chứng chỉ GDQP, GDTC, không đạt chuẩn tiếng anh A2 Nhà trường sẽ giải quyết theo Quy chế.
4. Sinh viên chưa đạt điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học theo yêu cầu thì sinh viên phải học và thi nâng điểm môn học, khi đủ điều kiện sẽ được công nhận tốt nghiệp. Nếu trong thời gian cho phép, sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, Nhà trường sẽ giải quyết theo Quy chế.

Các tin khác