7/4/2016 10:35:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 


Số: 663 /KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng,

liên thông hệ chính quy & bậc đại học hệ vừa làm vừa học

học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

 

 


Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Nhà trường thông báo triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp (HPTN) học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cho sinh viên như sau:

I.    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HPTN:

1. K54 hệ cao đẳng & đại học chính quy (trừ 54NK), K55 hệ liên thông, K46 hệ đại học VLVH và sinh viên các khóa trước:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Tại Hà Nội và Viện ĐT & KHUD miền Trung

Tại Cơ sở 2

1

Xét giao thực hiện HPTN

12/9/2016 ÷ 16/9/2016

08/8/2016 ÷ 12/8/2016

2

SV gặp GVHD để nhận nhiệm vụ thực hiện HPTN

19/9/2016 ÷ 23/9/2016

15/8/2016 ÷ 19/8/2016

3

Thời gian thực hiện HPTN:

- Hệ cao đẳng

26/9/2016 ÷ 02/12/2016

 

- Hệ đại học CQ, liên thông & đại học VLVH

26/9/2016 ÷ 30/12/2016

22/8/2016 ÷ 25/11/2016

4

Chấm và bảo vệ HPTN

03/01/2017 ÷ 20/01/2017

28/11/2016 ÷ 09/12/2016

5

Lễ tốt nghiệp và thủ tục ra trường

20/3/2017 ÷ 24/3/2017

09/01/2017 ÷ 13/01/2017

 

2. K54 và sinh viên các khóa trước bậc đại học thuộc chương trình tiên tiến:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Xét giao thực hiện HPTN

05/9/2016 ÷ 09/9/2016

2

Thời gian thực hiện HPTN

12/9/2016 ÷ 16/12/2016

3

Chấm và bảo vệ HPTN

19/12/2016 ÷ 30/12/2016

4

Lễ tốt nghiệp và thủ tục ra trường

09/01/2017 ÷ 20/01/2017

 

 

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HPTN:

            Tính đến thời điểm nộp đơn và xét điều kiện thực hiện HPTN, sinh viên phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

     - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật từ cấp trường trở lên;

     - Điều kiện về học tập:

+ Sinh viên hệ chính quy: không có tín chỉ môn học dưới điểm D (không tính tín chỉ GDQP, GDTC, môn học tự chọn không tính điểm tốt nghiệp và tín chỉ học văn bằng hai) đồng thời có điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.00 trở lên (thang điểm 4).

+ Sinh viên đại học hệ VLVH: không có học phần môn học có điểm dưới 5 (thang điểm 10).

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HPTN

1. Sinh viên thực hiện HPTN theo đúng khóa học (K54 bậc đại học hệ chính quy khối kỹ thuật, K54 Chương trình tiên tiến): không phải làm đơn, nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện HPTN trước khi bắt đầu làm tốt nghiệp.

2. Sinh viên thực hiện HPTN không theo đúng khóa học (sinh viên không thuộc đối tượng ở mục 1), sinh viên thực hiện HPTN ngành thứ 2 và sinh viên đại học VLVH được chỉnh sửa lại ĐATN do có điểm bảo vệ ĐATN không đạt ở lần bảo vệ trước: làm đơn đăng ký thực hiện HPTN (mẫu 1a hoặc 1b) và nộp về khoa chủ quản hoặc Ban đào tạo & QLSV – Cơ sở 2 hoặc Phòng Đào tạo – Viện ĐT & KHUD miền Trung trước mỗi đợt xét giao thực hiện HPTN 01 tuần để Nhà trường xem xét. Riêng sinh viên đại học chính quy học theo tín chỉ phải nộp kèm thêm bản đăng ký các môn học tự chọn tính điểm tốt nghiệp (mẫu 2).

KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                                     GS.TS.  TRỊNH MINH THỤ

Các tin khác